Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy pamiątkowej - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę tablicy pamiątkowej do budynku filtra epidemiologicznego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Zamówienie obejmuje:


1. przygotowanie projektu graficznego tablicy (a następnie przesłanie go do akceptacji Zamawiającego) zgodnie ze wzorem, przedstawiającym rozmieszczenie poszczególnych elementów treści oraz występowanie określonych kolorów (biały, czarny, czerwony - Pantone 485), dostępnym pod linkiem: https://www.programszwajcarski.gov.pl/media/3310/Tablica_pamiatkowa.pdf. W projekcie należy użyć czcionki Myriad Pro Regular. Projekt powinien zawierać następujące elementy:
 a) logo Swiss Contribution i Bundeslogo – obydwa logotypy powinny obejmować około 25% powierzchni tablicy pamiątkowej; logotypy dostępne są na stronie Programu Szwajcarskiego:
  https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/wez-udzial-w-promocji/zasady-promocji/#Logo dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 b) informacja o wsparciu oraz wartość współfinansowania szwajcarskiego w języku polskim i angielskim, w wielkości czcionki 60 pt:
 PROJEKT „BUDOWA FILTRA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA TERENIE OBIEKTU URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 955 000 CHF
 oraz
 PROJECT “CONSTRUCTION OF THE EPIDEMIOLOGICAL FILTER WITHIN FACILITIES OF THE OFFICE FOR FOREIGNERS CENTRE IN BIAŁA PODLASKA” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.
 VALUE OF CO-FINANCING: 1 955 000 CHF
 c) logo Urzędu do Spraw Cudzoziemców w wersji polskiej: http://udsc.gov.pl/do-pobrania/logo_udsc/
 d) adres strony internetowej Urzędu: www.udsc.gov.pl


2. wykonanie tablicy wg poniższej specyfikacji:
 a) ilość: 1 sztuka;
 b) wymiary: wysokość: 70 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość);
 c) grubość tablicy: 2 cm; (wymóg zniesiony - 15.04.2016 r.)
 d) materiał wykonania: srebrne anodowane aluminium bądź inny zapewniający dobrą widoczność logotypów i napisów, posiadający podobną trwałość oraz wysokie walory estetyczne. Powierzchnie i krawędzie powinny być pokryte gorącym lakierem w temperaturze 80 st. C. Otwory mocujące należy wykonać przed lakierowaniem.
 e) kolory tablicy: biały, czerwony (Pantone 485) i czarny;
 f) wymogi jakościowe: tablica powinna gwarantować dobrą widoczność logotypów i napisów, powinna być odporna na działanie różnych warunków atmosferycznych oraz posiadać wysokie walory estetyczne;


3. po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego:
 a) dostawę tablicy do budynku filtra epidemiologicznego na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska;
 b) do tablicy należy dołączyć elementy mocujące, umożliwiające montaż tablicy na zewnętrznej ścianie budynku (grubość ocieplenia 14 cm);


4. udzielenie minimum pięcioletniej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty odbioru przez Zamawiającego.

 

Dostarczona tablica musi być pełnowartościowa i fabrycznie nowa, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm dotyczących tego rodzaju artykułów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy tablicy.

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 maja 2016 r.

 

Termin przyjmowania ofert: 19 kwietnia 2016 r., godz. 12:00.

Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto w PLN.

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do budynku filtra epidemiologicznego na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność nastąpi w dwóch transzach – pierwsza w wysokości ok. 15 % kwoty brutto, druga ok. 85 % kwoty brutto. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku, gdy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Ewelina Pietruczuk, tel. 22 60 154 13

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 20.04.2016 r. dokonano wyboru oferty. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena, realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie OP-ART. S.c. M.Rypina A.Karpiszuk ul. Janowska 66/3 21-500 Biała Podlaska, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.


Data wytworzenia: 2016-04-12 15:01 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2016-04-12 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-21 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka