Zapytanie ofertowe "Portret współczesnego imigranta"

Urząd do Spraw Cudzoziemców zwany dalej Zamawiającym planuje udzielenie zamówienia na stworzenie ankiety i przeprowadzenie w oparciu o stworzone narzędzie badania pt. „Portret współczesnego imigranta: rzeczywistość a wyobrażenie”.

Badanie zostanie zrealizowane na podstawie danych przetwarzanych w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (System Informatyczny Pobyt v.2.0, dalej zwany “Systemem Pobyt”) oraz ankiet (badanie wspólne Zamawiającego i Wykonawcy).

I.    TŁO:
Wyniki badania będą wykorzystane przez Zamawiającego m. in. do kształtowania obrazu polityki migracyjnej państwa, własnej polityki kadrowej Zamawiającego oraz kampanii informacyjnych Zamawiającego .
Opracowana na podstawie wykonanych badań publikacja zostanie:
1) opatrzona informacją o autorze,
2) wydrukowana i rozpowszechniona w wersji papierowej (książka/zeszyt), oraz w formie elektronicznej m. in. na stronie internetowej Zamawiającego
Ww. opracowanie zostanie także przetłumaczone na język angielski, w celu udostępnienia go innym urzędom z Unii Europejskiej, zajmującym się problematyką cudzoziemców.
Zakres przeprowadzanego badania:
Projekt ma na celu zbadanie rozbieżności pomiędzy wyobrażeniami obywateli Polski na temat imigrantów przebywających w Polsce, a rzeczywistymi danymi na ich temat, pochodzącymi z Systemu Pobyt. Podstawą badania ma być analiza porównawcza danych z ankiet przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz danych z Systemem Pobyt. Dodatkowo dopuszcza się skorzystanie z innych, istniejących już publikacji opisujących to zagadnienie.

Opracowanie powinno obejmować tematycznie dane rzeczywiste (przekazane przez Zamawiającego w formacie xlsx) oraz te pochodzące z ankiet z zakresu demografii cudzoziemców (wykonanych przez Wykonawcę) (przykładowo: liczba cudzoziemców w Polsce, charakter pobytu (praca, rodzina, nauka, inne, kraje pochodzenia, struktura wiekowa,). W opracowaniu powinna znaleźć się także część dotycząca źródeł informacji, z których ankietowani czerpali wiedzę o imigrantach z podziałem na rodzaj źródła oraz ocena wiarygodności przekazywanych przez poszczególne źródła informacji. Część ta powinna także opisywać czy badani znają źródła, z których mogą pozyskać rzetelne dane o imigrantach w Polsce. Należy także przedstawić informacje czy ankietowani mieli do tej pory styczność z imigrantami, a jeśli tak, to jaki jest stopień natężenia tych kontaktów.
Opracowana ankieta powinna obejmować swoim zakresem zagadnienia dotyczące całej populacji migrantów w Polsce, a dobór próby powinien być tak skonstruowany, aby poznać opinie respondentów powyżej 15 roku życia w skali całego kraju.

II.    ZLECENIODAWCA:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Biuro Szefa Urzędu
Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych
ul. Koszykowa 16
00 -564 Warszawa

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie składa się z następujących elementów:
A.    Sporządzenie narzędzia badawczego – ankiety. Ostateczna wersja ankiety musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
B.    Przeprowadzenie badań w oparciu o narzędzie badawcze – ankietę. Grupą docelową mają być Polacy (Kobiety i Mężczyźni), powyżej piętnastego roku życia, dobrani w ten sposób, aby stanowili reprezentatywną próbę populacji całego kraju.
C.    Przygotowanie opracowania w języku polskim oraz w języku angielskim na podstawie wyników badań ankietowych i analizy danych dostarczonych przez Zamawiającego.
D.    Przygotowanie wersji graficznej opracowanego materiału do publikacji w języku polskim oraz w języku angielskim w formacie (do ustalenia z Zamawiającym) gotowym do wydrukowania materiału w drukarni. Ostateczny projekt wersji graficznej musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

IV.    INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
A.    ANKIETA
1.    Wykonawca przedstawi w ofercie projekt ankiety, której zakres będzie umożliwiał porównanie danych z Systemu Pobyt przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Oprócz tego ankieta ma zawierać pytania umożliwiające analizę źródeł informacji o imigrantach, ocenę wiarygodności tych źródeł w ocenie respondentów oraz pytania dotyczące występowania kontaktów z cudzoziemcami i stopnia natężenia tych kontaktów.
2.    Zamawiający może wnosić poprawki w ciągu 3 dni roboczych od momentu przedstawienia projektu do akceptacji (etap realizacji umowy).
3.    Warunkiem rozpoczęcia badań jest uzyskanie pisemnej akceptacji projektu ankiety (dopuszcza się korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną - etap realizacji umowy).

B.    OPRACOWANIE – INFORMACJE
1.    Wykonawca przedstawi w ofercie (uszczegółowiony plan opracowania badania opierający się na podstawie poniższego schematu:
a.    Wstęp:
Część ta ma zawierać wprowadzenie czytelnika w tematykę pobytu cudzoziemców w Polsce. Należy w niej opisać warunki jakie musi spełniać cudzoziemiec, aby móc pozostać na terytorium Polski. We wstępie należy także opisać sposób, w jaki przeprowadzono badanie oraz hipotezy, które podlegały weryfikacji.
b.    Analiza danych statystycznych:
Rozdział ten powinien prezentować szeroko zakrojoną analizę danych dostarczonych Wykonawcy przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W tej części chodzi o przekazanie jak największej liczby informacji dotyczących imigrantów. Dane statystyczne z Systemu Pobyt 2.0 do przeprowadzenia analizy zostaną dostarczone Wykonawcy w formie tabelarycznej w pliku xlsx . Będą one obejmować osoby posiadające dokumenty pobytowe wydane na terytorium RP w podziale na: typ zezwolenia, rodzaj dokumentu, obywatelstwo, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania z podziałem na gminę i województwo oraz organ wydający dokument.
c.    Analiza badań ankietowych:
W tej części znajdzie się analiza danych z przeprowadzonych ankiet.
d.    Analiza porównawcza części 2 i 3:
Część ta ma prezentować porównanie wyników ankiet z danymi pochodzącymi z Systemu Pobyt.
e.    Podsumowanie:
W podsumowaniu mają znaleźć się wnioski z przeprowadzonego badania.

2.    Opracowanie zostanie dostarczone do Zamawiającego w formie papierowej (po jednym egzemplarzu w języku polskim oraz w języku angielskim) oraz w wersji elektronicznej w formie pliku przygotowanego do druku w formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz formie edytowalnej w formacie do ustalenia z Zamawiającym.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we wstępnym projekcie opracowania oraz do wnoszenia uwag na etapie tworzenia publikacji.
4.    Warunkiem zakończenia prac nad opracowaniem jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego (dopuszcza się korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną).
5.    Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dotyczące opracowania.

C.    PROJEKT WERSJI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA DO PUBLIKACJI
1.    Wykonawca przedstawi w ofercie wstępny projekt opracowania szaty graficznej publikacji.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym przez Wykonawcę projekcie szaty graficznej publikacji.
3.    Warunkiem zakończenia prac nad projektem wersji graficznej publikacji jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego (dopuszcza się korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną).
4.    Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dotyczące opracowania.
5.    Zamawiający przekaże w sposób ustalony z Wykonawcą niezbędne elementy graficzne z obszaru identyfikacji wizualnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które będą musiały zostać zamieszczone w publikacji oraz wskaże miejsca ich umieszczenia na etapie realizacji Umowy.

V.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2016 r.

VI.    WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wykonawca zapewni minimum 3 osoby, które wejdą w skład zespołu wyznaczonego do realizacji opisanego powyżej zamówienia i posiadające doświadczenie w zakresie prac badawczych z obszaru tematycznego związanego z cudzoziemcami i migracjami. W związku z powyższym Wykonawca wraz
 z ofertą przedłoży:
•    wykaz potwierdzający uczestnictwo w prowadzeniu prac badawczych związanych
 z cudzoziemcami i migracjami, zawierający nazwiska i imiona minimum 3 osób z zespołu wyznaczonego do realizacji zamówienia.

VII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad migracjami oraz badaniami dotyczącymi cudzoziemców. Wymagana wiedza oraz doświadczenie zostało opisane w punkcie VI.

VIII.    OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

1.    Ofertę należy przesłać na adres email: statystyki@udsc.gov.pl w temacie maila wpisując Badanie – „Portret współczesnego imigranta: rzeczywistość, a wyobrażenie” w terminie do dnia 5.12.2016 r. 2016 r. (decyduje data wpływu).
2.    Propozycję cenową (wartość zamówienia brutto) należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
3.    Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia.
4.    Do oferty należy dołączyć:

a.    listę osób z doświadczeniem w zakresie badań o cudzoziemcach,
b.    kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe lub/i naukowe związane tematycznie z zakresem niniejszego opracowania.

5.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.    Dopuszcza się możliwość składania ofert przez zespół wykonawców (więcej niż jednego). Oferta powinna w takim przypadku zawierać opis tematycznego podziału zadań oraz podziału wynagrodzenia.
7.    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

IX.    ZAKRES OCENY OFERTY:
1.     Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie doświadczenia zawodowego zespołu badawczego Wykonawcy oraz ceny – w następujących wagach:

Nr    Nazwa kryterium:                                                                                  Waga:
1.    Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy - (D)    60%
2.    Cena - (C)                                                                                                 40%


2.    Kryterium „doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia personelu Wykonawcy wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie prac badawczych z obszaru tematycznego związanego z cudzoziemcami i migracjami. Punkty za doświadczenie w wyżej wymienionym obszarze tematycznym poszczególnych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia będą sumowane i przyznawane w sposób następujący:
 
LICZBA PRAC BADAWCZYCH w których uczestniczyli poszczególni pracownicy Zespołu     LICZBA PUNKTÓW
Powyżej 10                                                                                                                                              10
9-10                                                                                                                                                           9
7-8                                                                                                                                                             7
5-6                                                                                                                                                             5
3-4                                                                                                                                                             3
1-2                                                                                                                                                             1
Ogólna suma punktów za kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” będzie liczona przy zastosowaniu poniższego wzoru:

D = Wd x (d / dmax) x 100
gdzie:
D – wartość punktowa w kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy”,
Wd – waga kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” (60 %)
d – ilość punktów przyznana przez Zamawiającego w kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” w badanej ofercie
dmax – maksymalna ilość punktów przyznana przez Zamawiającego w kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” ze wszystkich badanych ofert

Na ogólną liczbę punktów przyznanych danemu Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego Wykonawcy” będą się składały punkty przyznane poszczególnym osobom biorącym udział w pracach zespołu i następnie zsumowane. .

Liczba punktów, które Wykonawca może maksymalnie otrzymać w tym kryterium, wynosi 10.

3.    Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
 Cn
C = ----------------- x 40, gdzie:
 Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej,
40 – waga kryterium

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.

4.    Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny, stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Ogólna wartość punktowa danej oferty (W), obliczona będzie wg następującego wzoru:
    W= D +C
gdzie:
W- suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,
D - Doświadczenie zawodowe zespołu badawczego
C- Cena
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w toku postępowania w oparciu o ww. kryteria uzyska największą liczbę punktów. Ocena oferty zostanie przedstawiona w formie liczby przyznanych punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

X.     ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Osobami wyznaczonymi do kontaktu merytorycznego z wykonawcami są:
Magdalena Kozłowska: magdalena.kozlowska@udsc.gov.pl, tel. 22 601 47 61
Małgorzata Jankowska: malgorzata.jankowska@udsc.gov.pl, tel. 22 60 143 55

XI.    WYBÓR WYKONAWCY
Wyboru Wykonawcy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Wybór będzie przebiegał w następujących etapach:
•    Sprawdzenie ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych i doświadczenia
•    Wybór najkorzystniejszej oferty.

XII.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII.     UWAGI KOŃCOWE
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło na świadczenie przedmiotowej usługi. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania przez obie strony protokołu ilościowego i jakościowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części przedmiotu zamówienia, zmniejszenia bądź zwiększenia przedmiotu zamówienia o 50%.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia bądź unieważnienie zapytania bez wskazywania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert budzących wątpliwości co do zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, o ile Wykonawca na wezwanie nie udowodni i nie udokumentuje jej zgodności.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
•    Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
•    Wykaz osób potwierdzający doświadczenie Członków Zespołu badawczego


Data wytworzenia: 2016-11-30 15:57 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2016-11-30 15:57 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-09 Osoba modyfikująca: