Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz

Sekretariat:

Tel.: (22) 60 174 23

Fax: (22) 60 174 22

Struktura:

– Wydział Współpracy Międzynarodowej

– Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych

– samodzielne stanowiska głównych specjalistów

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:

1. obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;

2. inicjowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań w zakresie współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;

3. przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania w zakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;

4. prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych;

5. opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;

6. opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 8, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;

7. obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;

8. przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;

9. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism;

10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;

11. wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych w zakresie właściwości Szefa Urzędu.