Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Lubelskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Wystąpienie pokontrolne z kontroli sposobu postępowania z korespondencją wpływającą do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych w wybranym wynajmowanym ośrodku dla cudzoziemców