Szef Urzędu

tel.: (22) 60-174-02

fax: (22) 60-174-13

kierownictwo@udsc.gov.pl

Zadania i kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach:

1) wydawanie decyzji i postanowień w pierwszej instancji oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez organy w sprawach uregulowanych:
  a) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  b) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin;
2) wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
3) zapewnienie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw należących do kompetencji Szefa Urzędu;
4a) przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy prawnej i faktycznej wpisu do celów określonych w art. 25 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach;
5) kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin;
5a) wykonywanie funkcji polskiego centralnego organu wizowego;
6) przekazywanie organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 62 ust.9 pkt 1 i art.71b ust.8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
7) przekazywanie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek informacji o pobycie cudzoziemca, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na terytorium, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego UE, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Polski;
8) wykonywanie innych zadań uregulowanych w ustawie oraz przepisach odrębnych.