Współpraca międzynarodowa

Urząd, w zakresie swoich zadań, prowadzi współpracę międzynarodową. W ramach współpracy państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiciele Urzędu przewodniczą krajowym delegacjom biorącym udział w pracach: Grupy Roboczej do spraw azylu, Grupy Roboczej do spraw wiz (podgrupy VISION) oraz Grupy Roboczej do spraw Integracji, Migracji i Wydaleń (w komponencie admisyjnym). Dodatkowo uczestniczą w pracach grup: SCIFA i FREEMO, a także innych grup roboczych. Pracownicy Urzędu wchodzą też w skład tych Komitetów Komisji Europejskiej, które zajmują się problematyką odpowiadającą zadaniom Urzędu. Przedstawiciel Urzędu pełni rolę „alternate” w Radzie Nadzorczej Europejskiej Agencji Wsparcia Azylowego (EASO), nowo utworzonej instytucji UE, zajmującej się ułatwianiem współpracy i podnoszeniem poziomu działania krajowych instytucji azylowych. Agencja realizować ma także zadania związane z budową Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

Urząd prowadzi także współpracę międzynarodową poza zakresem spotkań i zadań wynikających z działań instytucji Unii Europejskiej. Stała, niemal bieżąca współpraca łączy Urząd z krajowym Biurem UNHCR (Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców) w Warszawie. Do szczególnie istotnych elementów tej współpracy można zaliczyć program „Standard Operating Procedures on Sexual Gender Based Violence”, realizowany nie tylko przez Urząd i UNHCR, ale i Komendę Główną Policji, Fundację „La Strada", Fundację „Ocalenie” i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Szef Urzędu wchodzi w skład Grupy Sterującej GDISC (Konferencja Dyrektorów Generalnych Służb Imigracyjnych). W ramach różnych inicjatyw, podejmowanych przez GDISC, Urząd – między innymi – współrealizował z innymi państwami kilkuletni projekt pomocowy dla Ukrainy „Capacity Building and Technical Support to Ukrainian Authorities to Effectively Respond to Irregular Transit-Migration", odpowiadając za komponent azylowy tego projektu.
W 2010 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców przystąpił do „European Network of Asylum Reception Organisations ” (ENARO) w skład której wchodzi 15 państw UE oraz Szwajcaria i Norwegia. Projekt ten opiera się na wymianie dobrych praktyk i cennych doświadczeń oraz wzmacnianiu współpracy międzynarodowej w obszarze opieki nad osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźców. Idea Programu realizowana jest poprzez regularną (dwa razy do roku) wymianę pracowników z państw należących do ENARO. Od grudnia 2010r. Urząd uczestniczy w projekcie „Reception Expert Teams”, realizowanym przez holenderską Centralną Agencję ds. Azylu (COA) oraz partnerów. Założeniem projektu jest wypracowanie wspólnej metodologii w obszarach, związanych z przyjmowaniem i opieką nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy.


Wskazać można także na udział przedstawicieli Urzędu w realizacji programów partnerskich w tym projektów realizowanych w ramach partnerstw na rzecz mobilności ukierunkowanych na wzmacnianie zdolności administracyjnych służb migracyjnych z Mołdową i Gruzją.
Ponadto przedstawiciel Urzędu bierze udział w pracach Polsko-Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Międzyregionalnej.