Zapytanie ofertowe na dostawę gablot informacyjnych - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

       

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę gablot informacyjnych do budynku powstającego filtra epidemiologicznego, realizowanego w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gablot informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacją:

 1. ilość: 13 stuk;

 2. gwarancja: minimum 24 miesiące;

 3. gablota wisząca, jednostronna;

 4. sposób otwierania: za pomocą przesuwanych drzwi (opcjonalnie otwieranie od góry albo od prawej lub lewej strony);

 5. rama: aluminiowa;

 6. materiał oszklenia: tworzywo sztuczne lub szkło;

 7. grubość oszklenia: od 3 mm do 6 mm;

 8. zamek: zamykana na kluczyk;

 9. kolor ramy: srebrny;

 10. powierzchnia ogłoszeniowa: magnetyczna, opcjonalnie warstwa korkowa;

 11. wymiary: wysokość: od 500 mm do 700 mm; szerokość: od 700 mm do 1000 mm; głębokość: od 30 mm do 60 mm;

 12. miejsce dostawy: budynek filtra epidemiologicznego na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska.

 

Wszystkie dostarczone gabloty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

 

Termin realizacji zamówienia i dostarczenia faktury: do 18 grudnia 2015 r.

 

Oferta powinna zawierać: jednostkową cenę netto i brutto w PLN oraz całkowitą wartość zamówienia netto i brutto w PLN. Cena oferty musi zawierać koszt transportu do budynku filtra epidemiologicznego na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19.

 

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

 

Termin przyjmowania ofert upływa: 14 grudnia 2015 r., godz. 10:00


Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność nastąpi w dwóch transzach – pierwsza w wysokości ok. 15 % kwoty brutto, druga ok. 85 % kwoty brutto. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.


Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku  gdy  cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Ewelina Pietruczuk, tel. 22 60 154 13

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 14 grudnia br. dokonano wyboru oferty. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena, realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie NORMA Bogusław Golińczak ul. Paderewskiego 11 05-820 Piastówktórej oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.


Data wytworzenia: 2015-12-10 12:23 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2015-12-10 12:23 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-14 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka