Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu mobilnego, w ramach projektu KIK/75 "Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce"

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MOBILNEGO, W RAMACH PROJEKTU KIK/75 „ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA MIGRACJAMI W POLSCE”,

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej Zamawiającym, planuje udzielenie zamówienia              
na dostawę sprzętu mobilnego, przeznaczonego do prowadzenia przez pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców lekcji szkolnych. Działanie jest realizowane w ramach projektu KIK/75 „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup wraz z dostawą 2 zestawów sprzętu mobilnego, zawierających laptop, projektor oraz ekran wraz z dokumentacją przewidzianą dla danego urządzenia (w tym instrukcje obsługi oraz warunki gwarancji) do obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdującego się przy ulicy Koszykowej 16             
w Warszawie, zgodnych ze specyfikacją techniczną przedstawioną w Załączniku nr 1.

 

Każdy element zestawu musi być fabrycznie nowy.

 

Wszystkie wskazania urządzeń i oprogramowania z nazwy, użyte w załączniku nr 1                               
 do przedmiotowego zapytania ofertowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszczalne jest zaoferowanie urządzeń              
i oprogramowania równoważnych. Za równoważne należy uznać urządzenia i oprogramowanie osiągające wymagane parametry techniczne oraz standardy jakościowe wskazane w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją, jednakże nie krótszą niż termin gwarancji oferowany przez producenta, a także być pełnowartościowe i fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju urządzeń. Wymagany jest dokładny opis artykułów w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2. Ostateczne kolory urządzeń muszą być ustalone z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

 

 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć całość zamówienia zgodnie z wymaganiami, określonymi                  
w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania zamówienia/umowy

 

Oferta powinna uwzględniać:

 

 • opis oferowanego urządzenia, zawierający co najmniej jego nazwę, model, typ oraz nazwę producenta; jednostkową cenę netto i brutto w PLN każdego elementu wchodzącego
  w skład zestawu
  oraz całkowitą wartość zamówienia netto i brutto w PLN zgodnie                            
  z załączonym Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 • cena oferty musi zawierać koszt transportu do budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców mieszczącego się przy ulicy Koszykowej 16 w Warszawie
 • zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia

 

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia.

 

Termin przyjmowania ofert: 20 października 2016 roku


Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku, gdy:

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • nie zostaną mu przyznane środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia bądź unieważnienia zapytania bez wskazania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert budzących wątpliwości co do zgodności               
z opisem przedmiotu zamówienia, o ile Wykonawca na wezwanie nie udowodni i nie udokumentuje jej zgodności.

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Markiewicz: tel. 22 60 174 82 e-mail: anna.markiewicz@udsc.gov.pl

Julia Bielecka: tel. 22 60 154 13 e-mail: julia.bielecka@udsc.gov.pl

 

Załączniki do zapytania:

 • Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna zamówienia
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Data wytworzenia: 2016-10-13 Autor: Julia Bielecka Data publikacji: 2016-10-13 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Julia Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-31 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka