Biuro Szefa Urzędu

Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Brynkiewicz

Sekretariat:
Tel.: (22) 60 174 23
Fax: (22) 60 174 22
Kontakt: (22) 60 175 75

Struktura:

  • Wydział Współpracy Międzynarodowej
  • Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  • Wydział Koordynacji Projektów
  • Wydział Zapewnienia Finansowania Projektów
Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:

1. obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
2. inicjowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań w zakresie współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
3. przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania w zakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;
4. prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych;
5. opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;
6. opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 8, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;
7. obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;
8. przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;
9. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism;
10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;
11. wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych w zakresie właściwości Szefa Urzędu.