Elektroniczna Skrzynka Podawcza - funkcjonuje od 1 sierpnia 2011 roku.
UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Do Spraw Cudzoziemców konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty w postaci elektronicznej można dostarczyć do UdSC poprzez:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego za pomocą profilu zaufanego dokumentu na stronie ePUAP;
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kierownictwo@udsc.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
3. Dostarczenie dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 – 16:15 do Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, na następujących nośnikach danych:
- dyskietka 1,44 MB;
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;
- płyta CD-RW, DVD-RW
.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF;
- ODS, ODT;
- XLS;
- CSV;
- TXT;
- GIF, TIF, BMP, JPG;
- PDF;
- ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe (np. wirusy) zostaną automatycznie odrzucone i nie będę rozpatrywane.