INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW

W celu ułatwienia realizacji przez podmioty powierzające wykonywanie pracy obywatelom państw trzecich zadań nakładanych ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), przedstawiamy materiały informacyjne oraz odesłania do stron internetowych dotyczące wzorów wiz oraz polskich dokumentów pobytowych, jak również dokumentów pobytowych wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzory wiz oraz polskich dokumentów pobytowych, jak również wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są dostępne na stronach internetowych rejestru
PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI:

Poniższe informacje dotyczą dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. osób nie będących obywatelami UE (tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch), Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz nie będących członkami rodzin obywateli UE innych niż Polska, obywateli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
 
UWAGA: wykonywanie przez cudzoziemców pracy na terytorium Polski powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674  z późn. zm.). Ustawa ta wraz z aktami wykonawczymi określa czy wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca oraz na jakiej podstawie pobytowej cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce.
 
I. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU WYDAWANE PRZEZ WŁADZE POLSKIE:
 

1. WIZY
Wiza Schengen (symbol C) – uprawnia do tranzytu przez terytorium państw członkowskich Schengen lub planowany pobyt na terytorium tych państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, w ramach okresu ważności wizy.   
WZÓR wizy Schengen jest wspólny dla wszystkich państw obszaru Schengen (
sprawdź wzór)
Liczba wjazdów na podstawie tej wizy może wynosić jeden, dwa lub więcej. Liczbę tę podaje się po prawej stronie, wpisując „01”, „02” lub skrót „MULT”, jeżeli wiza uprawnia do więcej niż dwóch wjazdów. Jeżeli wiza Schengen uprawnia do dwóch lub więcej wjazdów a okres jej ważności wynosi co najmniej 1 rok, uprawnia ona do pobytu przez określoną w niej liczbę dni w każdym 180-dniowym  okresie.
W rubryce „WAŻNA NA” powinno być wpisane „państwa Schengen”. Jeżeli jest to wiza  Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej, w rubryce tej może być wpisane „PL” lub „ POLSKA” – wtedy wiza uprawnia do pobytu tylko na terytorium Polski. Wiza Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej może też uprawniać do pobytu tylko na terytorium kilku państw obszaru Schengen. W rubryce „WAŻNA NA” wpisane będą wtedy kody danych państw członkowskich (w tym PL dla Polski) lub wyrazy „państwa Schengen”, a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw członkowskich, na których terytorium wiza nie jest ważna.
 
Wiza krajowa (symbol D) - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni.
W rubryce „WAŻNA NA” powinno być wpisane „PL” lub „POLSKA”.
Wizy krajowe są obecnie wydawane na tych samych naklejkach wizowych, na których wydawane są wizy Schengen – zobacz wzór wizy Schengen.

2. ZEZWOLENIA POBYTOWE, FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW, KARTA POBYTU
Zezwolenie na  pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.

Zezwolenie na  pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na czas nieoznaczony.
 
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na czas nieoznaczony.
 
Status uchodźcy (decyzja zawierająca orzeczenie o nadaniu statusu uchodźcy). Status uchodźcy jest nadawany na czas nieoznaczony.
 
Ochrona uzupełniająca (decyzja zawierająca orzeczenie o udzieleniu ochrony uzupełniającej). Ochrona uzupełniająca jest udzielana na czas nieoznaczony.

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (decyzja zawierająca orzeczenie o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych). Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest udzielana na czas nieoznaczony.
 
Azyl – nie jest samoistnym tytułem pobytowym, cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu udziela się zezwolenia na  pobyt stały (vide powyżej).
Ochrona czasowa – nie jest samoistnym tytułem pobytowym, cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej udziela się zezwolenia na  pobyt czasowy  (vide powyżej). Dotychczas nie odnotowano przypadków zastosowania tej formy ochrony.

UWAGA: z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), tj. z dniem 1 maja 2014r., udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia:
1) na zamieszkanie na czas oznaczony – stały się zezwoleniami na pobyt czasowy i zachowały ważność przez okres, na który zostały wydane;
2) na osiedlenie się – stały się zezwoleniami na pobyt stały.

KARTA POBYTU jest to zabezpieczony dokument z fotografią, wydawany cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na  pobyt czasowy, zezwolenia na  pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) lub któremu nadano w RP status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Na karcie pobytu wpisywany jest rodzaj wydanego zezwolenia pobytowego lub udzielonej ochrony oraz data upływu ważności karty pobytu.
UWAGA: okres ważności karty pobytu pokrywa się tylko z okresem ważności udzielonego zezwolenia na  pobyt czasowy. Pozostałe zezwolenia pobytowe oraz ochrona na terytorium Polski są udzielane na czas nieoznaczony (z wyjątkiem ochrony czasowej, po której udzieleniu cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na  pobyt czasowy), ale karta pobytu jest wydawana na określony przepisami okres ważności i jest następnie wymieniana na kolejne karty pobytu. W takim przypadku upływ terminu ważności karty pobytu nie oznacza, że pobyt cudzoziemca jest nielegalny, nawet, jeśli nie uzyskał on jeszcze kolejnej karty pobytu.
 

ZOBACZ WZÓR KARTY POBYTU
 
Karty pobytu wydane na blankietach poprzedniego wzoru zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
UWAGA:  w karcie pobytu umieszcza się  adnotację: „DOSTĘP DO RYNKU PRACY” – w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Adnotacji tej nie zamieszcza się na kartach pobytu wydanych cudzoziemcom w związku z  nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Zamieszczenie tej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, gdyż np. może to być dostęp ograniczony do konkretnego pracodawcy i stanowiska pracy, w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z kolei brak takiej adnotacji na karcie pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy. Zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy na terytorium Polski określają przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674  z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
Jest to nazwa osobnego rodzaju dokumentu, wydawanego od 1 maja 2014r., w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany, tj. decyzji zawierającej orzeczenie o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany). Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
ZGODA NA POBYT TOLEROWANY  jako dokument jest wydawana każdorazowo na okres ważności 2 lat.
Dokument ten w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca. Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" nie uprawnia do przekroczenia granicy.

UWAGA: upływ terminu ważności dokumentu ZGODA NA POBYT TOLEROWANY  nie oznacza, że pobyt cudzoziemca jest nielegalny, nawet, jeśli nie uzyskał on jeszcze kolejnego dokumentu. Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest bowiem udzielana na czas nieoznaczony.
Przed dniem 1 maja 2014r. cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany wydawano KARTĘ POBYTU. KARTY POBYTU wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed tą datą zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI JAKO PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN W RUCHU BEZWIZOWYM oraz NA PODSTAWIE WIZ I DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN, UPRAWNIAJĄCYCH DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
W przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:
 a) posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:
(i) jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte,
(ii) został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;
c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS (System Informacyjny Schengen);
e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.  

Za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a dzień wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich.

W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej, wydanych przez państwo, na którego terytorium ma miejsce pobyt krótkoterminowy.

1. RUCH BEZWIZOWY:
Z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen zwolnieni są obywatele państw wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniającego kraje trzecie, których obywatele są obowiązani posiadać wizę przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku. (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1 z późn. zm.).
Obywatele wymienionych niżej państw są zwolnieni z obowiązku wizowego przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw członkowskich obszaru Schengen i mogą przebywać na terytorium państw tego obszaru (w tym Polski) do 3 miesięcy w okresie 6-ciomiesięcznym:
a) państwa:
Albania (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
Andora
Antigua i Barbuda
Argentyna*
Australia
Wyspy Bahama
Barbados
Bośnia i Hercegowina (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Brazylia
Brunei Darussalam
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Chile*
Czarnogóra (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych
Dominika
Grenada
Gwatemala
Honduras*
Izrael*
Japonia*
Kanada
Kiribati
Korea Południowa*
Kostaryka*
Kolumbia
Malezja*
Mauritius
Meksyk*
Mikronezja
Mołdawia, Republika (zniesienie wiz dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów biometrycznych wydanych zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego   (ICAO).
Monako
Nauru
Nikaragua*
Nowa Zelandia
Palau
Panama*
Paragwaj
Peru
Santa Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Salwador
Samoa
San Marino
Saint Kitts i Nevis
Seszele
Serbia (oprócz posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava)) (zwolnienie z wymogu posiadania wiz odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych)
Singapur*
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej*
Timor Wschodni
Tonga
Trynidad i Tobago
Tuvalu
Urugwaj*
Vanuatu
Watykan
Wenezuela
Wyspy Marshalla
Wyspy Salomona
Zjednoczone Emiraty Arabskie
b) specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej
Hongkong SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong Kong Special Administrative Region”)*
Makao SAR (zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região Administrativa Especial de Macau)*
c) obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do celów prawa  Unii:zamorscy Brytyjczycy (ang. British nationals (Overseas))
obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens)
zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British Overseas Citizens)
osoby podlegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Persons)
bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects)
d) jednostki oraz władze terytorialne, które nie są uznawane jako państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie:
Tajwan (zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości)

*Obywatele tych państw lub specjalnych regionów administracyjnych mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania limitu 180- dniowego, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy, zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.


2. WIZA SCHENGEN (SYMBOL C) wydana przez inne państwo obszaru Schengen – zobacz informacje zamieszczone w części dot. wiz Schengen wydawanych przez polskie organy.
W rubryce „WAŻNA NA” („VALID FOR”) powinno być wpisane „państwa Schengen”. Jeżeli jest to wiza  Schengen (symbol C) o ograniczonej ważności terytorialnej, w rubryce tej mogą być wpisane kody państw obszaru Schengen, w tym „PL” dla Polski lub wyrazy „państwa Schengen”, a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw członkowskich, na których terytorium wiza nie jest ważna. Wtedy wiza uprawnia do pobytu tylko na terytorium wymienionych państw, w tym Polski lub na terytorium państw nie wyłączonych.
 
WZÓR WIZY SCHENGEN jest wspólny dla wszystkich państw obszaru Schengen. Znajdziesz go
TUTAJ, gdzie zostały zamieszczone m.in. wzory wiz i innych dokumentów pobytowych wydawanych m.in. przez poszczególne państwa obszaru Schengen.


3. POBYTY DO 90  DNI W KAŻDYM 180-DNIOWYM OKRESIE NA PODSTAWIE WIZ KRAJOWYCH (SYMBOL D) LUB DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN
Cudzoziemiec posiadający ważną wizę krajową (oznaczoną symbolem D) lub dokument pobytowy wydane przez jedno z państw członkowskich obszaru Schengen, uprawniony jest do przemieszczania się po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod następującymi warunkami:
- posiada ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:
 (i) jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte,
 (ii) został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
 - uzasadni cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyska zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli ma możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 - nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.
Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).
 
UWAGA: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen. Cudzoziemcy posiadający wizy lub dokumenty pobytowe wydane przez w/w państwa nie mogą korzystać z powyższych zasad podróżowania na ich podstawie po państwach obszaru Schengen.

 

WIZA KRAJOWA (SYMBOL D) wydana przez inne państwo obszaru Schengen uprawnia zasadniczo do pobytu na terytorium państwa, które ją wydało. Okres ważności tej wizy nie powinien przekroczyć 1 roku. W rubryce „WAŻNA NA” („VALID FOR”) powinien być wpisany kod lub nazwa danego państwa obszaru Schengen, które wydało wizę i na którego terytorium cudzoziemiec może przebywać w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni.
Wizy krajowe wydawane przez państwa obszaru Schengen są obecnie wydawane na tych samych naklejkach wizowych, na których wydawane są wizy Schengen – zobacz wzór wizy Schengen. Wzory wiz wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen można zobaczyć
TUTAJ, gdzie zostały zamieszczone m.in. wzory wiz i innych dokumentów pobytowych wydawanych m.in. przez poszczególne państwa obszaru Schengen.
Wzory DOKUMENTÓW POBYTOWYCH wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen znajdziesz
TUTAJ, gdzie zostały zamieszczone m.in. wzory wiz i innych dokumentów pobytowych wydawanych m.in. przez poszczególne państwa obszaru Schengen oraz TUTAJ, w podpunkcie „List of specimen of residence permits (consolidated version part 1 and part 2)”, gdzie zostały zamieszczone wzory dokumentów pobytowych uprawniających do podróżowania po innych państwach obszaru Schengen, wydawane przez państwa obszaru Schengen zasadniczo w innej formie niż jednolita forma dokumentu pobytowego, określona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.).
 
III. INNE INFORMACJE dot. legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski
1. Przedłużenie pobytu bezwizowego:

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego.
Obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem.
Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie przez wojewodę w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni.
Wzór stempla został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni (Dz.U. 2014 poz. 514) -
szczegóły.

2. Legalny pobyt w trakcie postępowania o przedłużenie: okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, wizy Schengen lub wizy krajowej oraz w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia pobytowego:
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, który złożył wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego, uważa się za legalny do dnia umieszczenia w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu lub do dnia wydania przez wojewodę decyzji o odmowie przedłużenia okresu tego pobytu, nie dłużej jednak niż przez 90 dni, licząc od następnego dnia po upływie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie.
Jeżeli  cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy, zezwolenia na  pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna (art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ).
Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o przedłużenie wizy lub udzielenie zezwolenia pobytowego w terminie i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku w danej sprawie.
UWAGA : Jeżeli postępowanie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej lub w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.
 
WZÓR stempla potwierdzającego złożenie wniosku:
- o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców (Dz. U.  poz. 539),
załącznik nr 3,
 - o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) ,
załącznik nr 2,
-o udzielenie zezwolenia na  pobyt stały  UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568),
załącznik nr 2,
- o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego  UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 569),
załącznik nr  2,

3. Informacje o legalnym pobycie w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy, o zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 36 ustawy o udzielaniu ochrony, tztc, wzory (DPU)
Organ przyjmujący wniosek o nadanie status uchodźcy z urzędu wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 30 dni.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, wydaje kolejne zaświadczenia tożsamości, ważne przez okresy nie dłuższe niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.
Dane małoletniego dziecka, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, wpisuje się do zaświadczenia tożsamości rodziców. Szef Urzędu, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, na wniosek rodzica, może wydać małoletniemu dziecku, w wieku powyżej 7 lat, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, odrębne zaświadczenie tożsamości.
W przypadku gdy wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, zaświadczenie tożsamości wydaje się temu małoletniemu.
Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec, który otrzymał zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany wymienić je w przypadku:
- zmiany danych w nim zamieszczonych,
- urodzenia się dziecka,
- upływu terminu ważności,
- uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim,
- zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości.
Wymiany zaświadczenia tożsamości i wydania nowego w miejsce utraconego zaświadczenia tożsamości dokonuje na wniosek cudzoziemca Szef Urzędu.
Cudzoziemiec, który utracił zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni. W razie znalezienia własnego zaświadczenia tożsamości, w miejsce którego wydano już nowe zaświadczenie, należy niezwłocznie zwrócić znalezione zaświadczenie Szefowi Urzędu.
Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości organowi, który je wydał. Jeżeli cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca zaświadczenie tożsamości komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.       

Wzory dokumentów (277kB) pdf

4. UWAGA: KARTA POLAKA nie uprawnia cudzoziemców do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka powinien zalegalizować pobyt w Polsce na ogólnych zasadach, tj. uzyskać wizę lub zezwolenie pobytowe. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.). Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa. Karta Polaka nie uprawnia także do przekraczania granicy Polski bez wizy. Od 1 maja 2014r. posiadacze ważnej Karty Polaka zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe mogą uzyskać na tej podstawie zezwolenie na pobyt stały.