Projekty archiwalne

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku (629kB) - Word

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosku (1088kB) - Word 

Wersje do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie formularza wniosku o udzielanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku (1088kB) - Word

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielanie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz stempli potwierdzających złożenie wniosków (1032kB) - Word

Wersje skierowane do uzgodnień międzyresortowych:

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wiz dla cudzoziemców.

- projekt znajduje się w MSWiA - Departament Prawny ma skierować projekt w dniu 12 kwietnia br. do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (5153kB) - Word

- projekt w dniu 9 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 19 kwietnia br.

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączonych do wniosku.

- 17 lipca br. został wysłany jednocześnie do konsultacji społecznych i do uzgodnień międzyresortowych z terminem do 24 lipca br. na zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (129kB) - PDF

- 16 marca br. został wysłany jednocześnie do konsultacji społecznych i do uzgodnień międzyresortowych z terminem do 23 marca br. na zgłaszanie uwag,

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (133kB) - PDF

- 13 marca br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych z terminem do 20 marca br. na zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (128kB) - Word

- 18 marca br. został wysłany do uzgodnień w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z terminem do 24 marca br. na zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia MSW w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (projekt z dnia 28 maja 2012 r.) - (164Kb) - PDF

Projekt rozporządzenia MSW w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - przebieg procesu legislacyjnego.


Data wytworzenia: 2014-12-11 08:45 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: