Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Olga Jarmołowicz
Zastępcy Dyrektora: Katarzyna Feltynowska, Zdzisław Solawa

Tel.: (22) 601 41 37
Fax: (22) 601 44 53
Kontakt: (47) 72 176 75

Struktura Biura:

  • Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Wydział Zamówień Publicznych
  • Wydział Logistyki
  • Wydział Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców
Dzień tygodnia Nr okienka pracy Godziny pracy
poniedziałek – piątek 4 9.30 – 14.30

Wnioski po odbiór dokumentu podróży przyjmujemy codziennie w okienkach nr 4.

  •  Wydział Obsługi Kancelaryjnej
Dzień tygodnia Nr okienka pracy Godziny pracy
poniedziałek – piątek 2 8.15 – 16.15

Numerki do Biura podawczego (okienko nr 2) wydawane są do godziny 15:30.
Po godzinie 16:15 Biuro podawcze nie przyjmuje dokumentów.

  • Wydział Planowania i Realizacji Budżetu
  • Wydział Rachunkowości
  • Zespół Płac
  • Główny Księgowy
  • Zespół Radców Prawnych

 

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy:

1)    realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym nawiązani, trwania i zakończenia stosunku pracy; nabór do służby cywilnej, oceny pracownicze, szkolenia i rozwój zawodowy, zgodnie z zapisami  ustawy o służbie cywilnej i ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
2)    organizacja praktyk studenckich, staży i wolontariatu na rzecz Urzędu;
3)    realizacja zadań z zakresu BHP i PPOŻ;
4)    realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
5)    obsługa administracyjna, gospodarcza, techniczna oraz logistyczna komórek organizacyjnych Urzędu oraz obiektów Urzędu z wyjątkiem ośrodków dla cudzoziemców,
6)    wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie trwałym Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej,
7)    prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie dotyczącym pojazdów pozostających w dyspozycji Biura;
8)    koordynacja ubezpieczenia mienia Urzędu;
9)    wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej i Biura Informatyki
10)    koordynacja łączności w obiektach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy;
11)    zapewnienie tłumaczenia dokumentów oraz pism na potrzeby Urzędu;
12)    zakładanie i prowadzenie archiwów w Urzędzie oraz udostępnianie danych zgromadzonych w zarchiwizowanej dokumentacji;
13)    prowadzenie depozytu dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym aktualizowanie wpisów w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców dotyczących ich zwrotu lub przekazania;
14)    prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz w innych rejestrach prowadzonych przez Szefa Urzędu, z wyłączeniem informacji związanych z realizacją obowiązku szkolnego małoletnich cudzoziemców i współpracy z placówkami edukacyjnymi;
15)    prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu oraz biura podawczego Urzędu,
16)    prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu,
17)    zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
18)    realizacja zadań wynikających z funkcji dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie opracowywania oraz wykonywania wydatków i dochodów ujętych w planie finansowym Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
19)    bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Urzędu;
20)    sporządzanie oraz terminowe przekazywanie pełnej sprawozdawczości finansowej;
21)    prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom Urzędu, wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczaniem i odprowadzaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
22)    nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Urzędu oraz amortyzacji środków trwałych Urzędu;
23)    prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym – oraz wydatków pozabudżetowych, inwestycyjnych, a także wydatków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków pomocowych;
24)    sporządzanie bilansu Urzędu;
25)    prowadzenie kasy Urzędu;
26)    wykonywanie zadań głównego księgowego Urzędu;
27)    prowadzenie rachunkowości Urzędu.